ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL
SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN
DEKO-PRINT TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
2018.


Bevezetés
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK (2016. április 27.) - általános adatvédelmi rendelet - (a továbbiakban: Rendelet)) előírja, hogy az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget, néhány fontos fogalom tisztázásával. Ezek szerint
a. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, pl. név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
b. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.
c. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e (az adatok megismerésére jogosult személyek).
d. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
e. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
f. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. Ha jelen Szabályzat külön nem nevesíti, adatkezelésen egyúttal adatfeldolgozást is érteni kell.
g. adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.
Jelen tájékoztatást közzétesszük a Társaságunk honlapján, továbbá az Ön, mint érintett személy részére, ezirányú kérésére megküldjük.
I. Az adatkezelő megnevezése
1. Adatkezelő: a Rendelet 4. cikk 7. pontja értelmében az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
2. E tájékoztató kiadója, egyben az Adatkezelő (a továbbiakban: Társaság)
Cégneve:
Deko-Print Termelő és Kereskedelmi Kft.
Székhelye:
2011 Budakalász, Szentendrei út 1-3.
Telefonszáma:
+36 26 340 101
E-mail címe:
info@dekoprint.hu
Honlapja:
www.deko-print.hu
II. Az adatfeldolgozók megnevezése
3. Adatfeldolgozó: a Rendelet 4. cikk 8. pontja értelmében az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
4. Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az Ön előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:
A könyvvizsgáló
5. Társaságunk az üzleti évről készített éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálatára, az abban foglaltak valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzésére, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. §-ában foglaltaknak megfelelően könyvvizsgálót alkalmaz.
6. Ezen adatfeldolgozó (a továbbiakban: Könyvvizsgáló)
Neve:
Szomszéd Csilla e.v.
Székhelye:
2040 Budaörs, Beregszászi út 9.
Telefonszáma:
+36 20 386 1959
E-mail címe:
project.csilla@gmail.com
A pénzintézeti szolgáltató
7. Társaságunk szerződés teljesítése jogcímén a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy bankkártyával, átutalással, illetve bármely fizetési módon történő, számlához kapcsolódó pénzügyi tranzakciójával összefüggő adatkezeléshez pénzintézeti szolgáltatást vesz igénybe. A pénzintézet – a vele fennálló szerződésünk időtartamáig – végzi a pénzügyi műveletekre kiterjedő adatkezelést.
8. Ezen adatfeldolgozó (a továbbiakban: Bank)
Cégneve:
Erste Bank Hungary Zrt.
Székhelye:
1138 Budapest Népfürdő u. 24-26.
Telefonszáma:
+36 1 298 0222
Fax száma:
+36 1 219 4766
E-mail címe:
erste@erstebank.hu
A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató
9. Társaságunk a munkaviszony létesítésével összefüggő kötelezettségek teljesítéséhez a munkába állást megelőző és időszaki munkaköri orvosi alkalmasság megállapításához foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe. A szolgáltató – a vele fennálló szerződésünk időtartamáig – végzi a munkavállaló személyi adataira kiterjedő adatkezelést.
10. Ezen adatfeldolgozó (a továbbiakban: Üzemorvos)
Cégneve:
Dr. Polecsák Melinda Üzemorvosi Kft.
Székhelye:
2000 Szentendre, Bartók Béla út 23/a.
Telefonszáma:
+36 30 977 9397
E-mail címe:
polecsak@t-online.hu
A munkabiztonsági szolgáltató
11. Társaságunk a munkába állást megelőző és munkavégzéssel összefüggő időszaki munkabiztonsági kötelezettségek teljesítéséhez munkabiztonsági szolgáltatást vesz igénybe. A szolgáltató – a vele fennálló szerződésünk időtartamáig – végzi a munkavállaló személyi adataira kiterjedő adatkezelést.
12. Ezen adatfeldolgozó (a továbbiakban: Munkavédelem)
Cégneve:
Pénzes Zoltán Ferenc e.v.
Székhelye:
1138 Budapest, Népfürdő u. 17/f. VII/25.
Telefonszáma:
+36 30 961 7022
Az IT szolgáltató
13. Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez informatikai szolgáltatót, illetve az elektronikus levelezéshez e-mail szolgáltatót vesz igénybe, amely ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon a honlapot látogatók által megadott személyes adatokat, továbbá kezeli az e-mail forgalomra kiterjedő személyes adatokat. Az adatfeldolgozó által végzett művelet a személyes adatok tárolása szerveren.
14. Ezen adatfeldolgozók (a továbbiakban: IT szolgáltató)
Cégneve:
GCS General Computer Services Hungary Számítástechnikai Szolgáltató Kft.
Székhelye:
1125 Budapest, Diósárok u. 60.
Telefonszáma:
+ 36 30 242 8831
E-mail címe:
info@gcshungary.hu
Neve:
Szecsei László e.v.
Székhelye:
2021 Tahitótfalu, Templom köz 1.
Telefonszáma:
+36 30 911 7297
A telekommunikációs szolgáltató
15. Társaságunk a gyors és hatékony kapcsolattartás érdekében telefon-előfizetői szolgáltatást vesz igénybe, amely szolgáltató ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli az igényelt szolgáltatással összefüggő személyes adatokat. Az adatfeldolgozó által végzett művelet a személyes adatok tárolása a szolgáltató adatbázisában.
16. Ezen adatfeldolgozó (a továbbiakban: Telefonszolgáltató)
Cégneve:
Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.
Székhelye:
1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
Telefonszáma:
+36 1 288 1270
Fax száma:
+36 1 288 4270
E-mail címe:
ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com
Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés
17. Társaságunk az érintettek részére továbbított küldemények kézbesítéséhez állami postavállalatot, illetve szolgáltatói szerződéssel futárpostai szolgáltatót (a továbbiakban együtt: postai szolgáltató) vesz igénybe. Ezen közreműködők a szolgáltatás teljesítésekor, a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 54. § (1) bekezdése alapján adatkezelőként járnak el, amelynek során a Társaságunktól megkapják a kézbesítéshez szükséges személyes adatokat (a címzett neve, kézbesítési címe, telefonszáma) és ennek felhasználásával teljesítik a kézbesítést.
18. Ezen postavállalat (a továbbiakban: Posta)
Cégneve:
Magyar Posta Zrt.
Székhelye:
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
Telefonszáma:
+36 1 767 8282
E-mail címe:
ugyfelszolgalat@posta.hu
19. Ezen futárpostai szolgáltató (a továbbiakban: Futár)
Cégneve:
DPD Hungária Futárpostai, Csomagküldő Szolgáltató Kft.
Székhelye:
1158 Budapest, Késmárk u. 14.
Telefonszáma:
+36 1 501 6200
Fax száma:
+36 1 501 6214
E-mail címe:
dpd@dpd.hu
Cégneve:
Federal Express Corporation Magyarországi Fióktelepe
Székhelye:
2220 Vecsés, Lőrinci út 59.
Telefonszáma:
+36 29 551 900
Fax száma:
+36 29 551 972
E-mail címe:
hungary@fedex.com
Cégneve:
TNT Express Hungary Kft.
Székhelye:
1097 Budapest, Ecseri út 14-16.
Telefonszáma:
+36 80 31 31 31
E-mail címe:
huheadoffice@tnt.com
Vagyonvédelmi szolgáltató
20. Társaságunk személy- és vagyonvédelme, valamint a Társasággal kapcsolatba kerülő természetes személyek és jogi személyek képviselői személyi és üzleti biztonságának fenntartása érdekében vagyonvédelmi szolgáltatást vesz igénybe. A szolgáltató – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – végzi a munkahelyi kamerás megfigyelést, és az ezekhez kapcsolódó adatkezelést.
21. Ezen adatfeldolgozó (a továbbiakban: Vagyonvédelem)
Cégneve:
PILIS SECURITY Vagyonvédelmi,Őrző és Kereskedelmi Kft.
Székhelye:
2085 Pilisvörösvár, Iskola u. 10.
Telefonszáma:
+36 26 330 022
E-mail címe:
iroda@pilissecurity.hu
III. A Társaság adatkezelői tevékenysége
Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése,
pályázatok, önéletrajzok
22. Társaságunk a munkaviszony létesítése céljából jelentkező természetes személyek adatait a benyújtott önéletrajz és egyéb dokumentumok alapján kezeli, az érintett munkakörre való alkalmasságának elbírálása érdekében, az érintett hozzájárulása alapján.
23. A személyes adatokat a következők szerint kezeljük: a természetes személy neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, végzettségi, képesítési adatai, szakmai tapasztalata, fényképe, telefonszáma(i), e-mail címe(i).
24. A személyes adatokat a jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal történő munkaszerződés kötése céljából, a jelentkezés, pályázat elbírálásáig kezeljük. Az érintettet tájékoztatjuk arról, ha a Társaságunk nem őt választotta az adott állásra, egyúttal minden olyan érintett személyi adatát töröljük, akivel a Társaságunk nem kötött munkaszerződést.
25. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a munkáltatói jogkör gyakorlója, valamint a Társaságnál munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.
26. A 24. pontban foglaltaktól eltérően a későbbi munkaviszony létesítés lehetősége érdekében, az érintett hozzájárulása alapján a Társaságunk egy évig kezelheti a személyes adatait, kizárólag az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján. Az erre vonatkozó hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően írásban kérjük a jelentkezőktől.
Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
27. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Ön hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez, a Társaságunk által alkalmazott formanyomtatványon kérjük, illetve a szerződésben rögzítjük.
28. Amennyiben Ön a 27. pontban jelzett adatkezelésre vonatkozó nyomtatványt nem kívánja kitölteni, azonban tevékenysége alapján egyértelmű a hozzájárulása (pl. megrendelést ad le, adatokat közöl a látványterv, árajánlat elkészítéséhez stb.), a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulását a Rendelet értelmében megadottnak tekinthetjük.
29. Hozzájárulásnak minősül az is, ha Ön a Társaságunk honlapján regisztrál, vagy az „Elérhetőségek” menüpontnál feltüntetett e-mail címre küldött levélben veszi fel a kapcsolatot velünk, a regisztrációnál, illetve az e-mail címnél elhelyezett adatkezelési felhívásban foglaltak ismeretében. Ezen felhívásban tájékoztatjuk, hogy a regisztráció véglegesítése, illetve a nekünk címzett e-mail elküldése előtt figyelmesen olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót, mert a regisztráció, illetve az e-mail elküldésével Ön elfogadja annak tartalmát, ezáltal hozzájárul az adatai kezeléséhez.
30. Az Ön hozzájárulása az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységünkre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan kérjük Öntől.
31. A személyes adatok címzettjei: az ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó személyek.
32. Társaságunk nem kéri olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását, amelyek nem szükségesek a szolgáltatásaink igénybe vételéhez.
33. Az Ön hozzájárulásával felvett személyes adatait a Társaságunk törvény eltérő rendelkezésének hiányában, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Ilyen jogcímen minősül jogszerűnek különösen az 58-60. pont szerinti adatkezelés.
34. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, amely nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt erről tájékoztatjuk.
Szerződő partnerek adatainak kezelése, vevők, szállítók nyilvántartása
35. Társaságunk szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, megrendelőként, szolgáltatóként szerződött természetes személy, illetve jogi személy képviselőjének, a Társaság részére rendelkezésre bocsátott adatoktól függően
a. nevét
b. lakcímét
c. adóazonosító jelét, illetve adószámát
d. telefonszámát
e. e-mail címét
f. bankszámlaszámát
g. vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát)
h. online azonosítóját (vevők, szállítók listája, IP címek)
36. A személyes adatokat a szerződés fennállásáig, illetve a szerződés megszűnését követően az ágazati jogszabályokban meghatározott ideig kezeljük.
37. Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közöljük, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul. A tájékoztatást vagy a szerződéskötéskor, vagy a Társaság központi ügyfélfogadó helyiségében kihelyezett hirdetményben adjuk meg.
38. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések (pl. ajánlattétel, látványterv elkészítése stb.) megtételéhez szükségesek.
39. A 35. pont szerinti személyes adatok címzettjei: az ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó személyek, adatfeldolgozóként az online számla szolgáltató, a Bank, az IT, illetve a telekommunikációs szolgáltató.
40. A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés fennállásáig, illetve a szerződés megszűnését követően az ágazati jogszabályokban meghatározott időtartamok.
Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés
41. Társaságunk az ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz. A megfigyelőrendszer kép-, hang-, vagy együttesen kép- és hangrögzítést is lehetővé tesz, ez alapján személyes adatnak tekinthető az Ön magatartása is, amit a kamera rögzít.
42. Társaságunk a kamerarendszer működtetéséről valamennyi megfigyelt helyen tájékoztatást helyez el, a következő tartalommal:
a. az elektronikai vagyonvédelmi rendszer (kamerarendszer) által folytatott megfigyelés ténye;
b. Társaságunk, mint adatkezelő neve, elérhetőségei;
c. ha van, az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetőségei;
d. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
e. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló jogos érdek érvényesítés, mint adatkezelési jogcím esetén, a Társaságunk vagy harmadik fél jogos érdekei;
f. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
g. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
h. azon joga, hogy kérelmezheti a Társaságtól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
i. az adathordozhatósághoz való joga;
j. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagy a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pont szerinti, a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén, a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
k. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
l. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat Önre nézve az adatszolgáltatás elmaradása;
m. az egyes kamerák által rögzített felvételek látószögének indoka;
n. a felvétel tárolásának helye, a tárolás időtartama;
o. a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személye.
Regisztráció a Társaság honlapján
43. Amennyiben Ön a honlapunkon regisztrál, az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, ennek megfelelően a négyzetet nem jelöljük be előre.
44. A kezelt személyes adatok köre: az Ön neve (vezetéknév, keresztnév), címe (számlázási címe), telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója (IP cím). Amennyiben jogi személy képviselőjeként kíván regisztrálni, az adatkérésünk kiterjedhet az Ön által képviselt jogi személy megnevezésére és adószámára is.
45. A személyes adatok kezelésének célja:
a. a honlapon igényelt szolgáltatások teljesítése
b. kapcsolatfelvétel (e-mail, telefon, sms, postai levél)
c. tájékoztatás a társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról
d. a honlap használatának elemzése
46. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó vezetői, munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója.
47. A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció elvégzéséig, a szolgáltatás igénybevételének fennállásáig, vagy az Ön hozzájárulásának visszavonásáig (törlési kérelméig).
Kapcsolatfelvétel a Társaság honlapján
48. Amennyiben Ön nem kíván a honlapunkon a 43-44. pontban foglaltak szerint regisztrálni, azonban részünkre e-mailt kíván küldeni, a honlapunk „Elérhetőségek” menüpontjában feltüntetett e-mail címre juttathatja el az üzenetét. Az e-mail cím mellett jól láthatóan, az egyéb szövegrésztől elkülönítetten feltüntetjük az adatkezelésre vonatkozó felhívást.
49. Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. A kezelt személyes adatok köre: a neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.
50. A személyes adatokat abból a célból kezeljük, hogy:
e. fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot (e-mail, telefon, sms, postai levél)
f. tájékoztathassuk a társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról
g. reklám kiadványt küldhessünk Önnek
h. elemezni tudjuk a honlapunk használat
51. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság vezetői, ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat végző munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója.
52. A személyes adatokat a nekünk küldött e-mail tartalmával összefüggő időtartamig, vagy az Ön hozzájárulásának visszavonásáig (törlési kérelméig) kezeljük.
Adatkezelés a Társaság Facebook profilján
53. A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook profilt tart fenn.
54. A látogatókra a Facebook Adatkezelési Szabályzata irányadó, így a Társaság Facebook profilján a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.
55. A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
56. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.
57. A Társaság felé a Facebook oldalon feltett, adatkezelésre vonatkozó kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.
Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
58. Társaságunk jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek, továbbá a jogi személyek képviselőinek törvényben meghatározott adatait, a jogalapot adó jogviszony megszűnését követően az ágazati jogszabályokban meghatározott időtartamig.
59. A kezelt adatok tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény 169. §-ában, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ában foglaltakat megfelelően alkalmazzuk.
60. A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói, illetve adatfeldolgozóként a Könyvelő.
IV. Az érintett jogai
61. Társaságunk minden adatkezelési folyamat során biztosítani kívánja az érintett alábbiakban felsorolt, és a 62-92. pontban részletezett jogait:
a. előzetes tájékozódáshoz való jog
b. hozzáférési jog
c. helyesbítéshez való jog
d. törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
e. az adatkezelés korlátozásához való jog
f. adathordozhatósághoz való jog
g. tiltakozáshoz való jog
h. az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
i. felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
j. felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
k. Társaságunkkal vagy a velünk szerződésben álló adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Előzetes tájékozódáshoz való jog
62. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
Rendelkezésre bocsátandó információk,
ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
63. Ha a kezelt személyes adatokat a Társaság Öntől gyűjti, a személyes adatok megszerzésének időpontjában a rendelkezésére bocsátjuk a következő információkat:
a. Társaságunk, mint adatkezelő, valamint a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó neve, elérhetőségei;
b. ha van, az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetőségei;
c. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló jogos érdek érvényesítés, mint adatkezelési jogcím esetén, Társaságunk vagy harmadik fél jogos érdekei;
e. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen.
64. A 63. pont szerinti információk mellett, a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében a személyes adatok megszerzésének időpontjában Önt a következő kiegészítő információkról is tájékoztatjuk:
a. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
b. azon jogáról, hogy kérelmezheti a Társaságtól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
c. az adathordozhatósághoz való jogáról;
d. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagy a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pont szerinti, a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén, a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogról, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
e. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
f. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat Önre nézve az adatszolgáltatás elmaradása.
65. Ha a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk erről az eltérő célról és a 64. pont szerinti minden releváns kiegészítő információról.
66. A Rendelet 13. cikk (4) bekezdés alapján, ha Ön már részben vagy egészben rendelkezik a 63-64. pont szerinti információkkal, tájékoztatást nem, vagy csak a hiányzó információkra kiterjedően kell adnunk.
Rendelkezésre bocsátandó információk,
ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg
67. Ha a személyes adatokat nem Öntől szerezzük be, azok beszerzését követően a rendelkezésére bocsátjuk a következő információkat:
a. Társaságunk, mint adatkezelő, valamint a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó neve, elérhetőségei;
b. ha van, az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetőségei;
c. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d. az érintett személyes adatok kategóriái;
e. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen.
68. A 67. pont szerinti információk mellett a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében Önt a szükséges mértékben a következő kiegészítő információkról is tájékoztatjuk:
a. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
b. ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul, Társaságunk, vagy a harmadik fél jogos érdekéről;
c. azon jogáról, hogy kérelmezheti a Társaságtól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
d. az adathordozhatósághoz való jogáról;
e. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagy a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pont szerinti, a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén, a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogról, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
f. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
g. a személyes adatok forrása, és hogy azok adott esetben nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak.
69. A 67-68. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adjuk meg:
a. a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit figyelembe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
b. ha a személyes adatokat az Önnel való kapcsolattartás céljára használjuk, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával;
c. ha várhatóan más címzettel is közöljük az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.
70. Ha a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt erről az eltérő célról és a 68. pont szerinti minden releváns kiegészítő információról.
71. Nem kell tájékoztatnunk Önt, ha:
a. már rendelkezik az információkkal;
b. a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, ezért ilyen esetekben a Társaságunk megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy jogai, szabadságai és jogos érdekei ne sérüljenek;
c. az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja a Társaságra alkalmazandó uniós vagy hazai jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik;
d. a személyes adatoknak valamely uniós vagy hazai jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.
Az érintett hozzáférési joga
72. Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a. személyes adatait a Társaságunk, illetve a megbízásunkból vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e;
b. az adatkezelés céljai;
c. az érintett személyes adatok kategóriái;
d. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
e. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
f. azon joga, hogy kérelmezheti Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
g. felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
h. ha az adatokat nem Öntől szereztük be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
73. Társaságunk az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen bocsátja a rendelkezésére. Az Ön által kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk a rendelkezésre, kivéve, ha azt Ön másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
74. Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, Társaságunk pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
b. Ön visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti, az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c. Ön a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d. a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
e. a személyes adatokat a Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy hazai jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
75. Ha nyilvánosságra hoztuk a személyes adatot, és a 74. pont értelmében azt törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő további adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlünk a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
76. Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a. vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c. Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, azonban Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d. Ön a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
77. Ha az adatkezelés a 76. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében kezeljük tovább.
78. Társaságunk azt az érintettet, akinek a kérésére a 76. pont alapján korlátoztuk az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Az adathordozhatósághoz való jog
79. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, a Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:
a. az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagy a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pont szerinti hozzájáruláson, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződésen alapul; és
b. az adatkezelés automatizált módon történik.
80. Az adatok hordozhatóságához való jog 79. pont szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha az technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
81. A 79. pont szerinti jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikk és jelen Tájékoztató 74-75. pontjai szerinti törléshez („elfeledtetéshez”) való jogot, illetve nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
A helyesbítéshez való jog
82. Ön jogosult arra, hogy Társaságunktól kérje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését. Az adatkezelés célját figyelembe véve jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
83. Társaságunk nem helyesbíti az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha
a. a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésünkre és azokat Ön sem bocsátja a rendelkezésünkre, vagy
b. az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.
A tiltakozáshoz való jog
84. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
85. Amennyiben élni kíván a 84. pontban rögzített jogával, a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
86. Ha a személyes adatait közvetlen üzletszerzés érdekében kezeljük, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatait a továbbiakban e célból nem kezeljük.
87. A 84. és 86. pontban részletezett jogra legkésőbb az Önnel való első kapcsolatfelvétel során hívjuk fel a figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve jelenítjük meg.
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
88. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt a bekövetkezett adatvédelmi incidensről.
89. A 88. pont szerinti, Önnek adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetjük az adatvédelmi incidens jellegét, és a Rendelet 33. cikk (3) bekezdés b)-d) pont szerint legalább
a. közöljük az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
b. ismertetjük az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
c. ismertetjük a Társaságunk által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
90. Nem kell a 89. pont szerint tájékoztatnunk, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a. Társaságunk megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazzuk, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b. az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket teszünk, amelyek biztosítják, hogy az Ön jogaira és szabadságaira jelentett, a 88. pontban említett magas kockázat a későbbiekben valószínűsíthetően nem valósul meg;
c. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé, ezért ilyen esetben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatjuk, vagy olyan hasonló intézkedést hozunk, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
91. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni
hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
92. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatait nem a Rendeletnek megfelelően kezeltük, amelynek következtében megsértettük a Rendelet szerinti jogait.
93. A Társaságunkkal, vagy az általunk igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Társaságunk vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerint illetékes bíróság előtt kell megindítani, illetve megindítható a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.
V. Az érintett kérelmének előterjesztése,
az adatkezelő intézkedései
Intézkedések az érintett kérelme alapján
94. Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt.
95. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást igyekszünk elektronikus úton megadni, kivéve, ha ezt Ön másként kéri.
96. Ha kérelme nyomán nem teszünk intézkedéseket, késedelem nélkül, legfeljebb azonban a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint
arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
97. A Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat, az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelet 15-22. és
34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítjuk. Ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy –
különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, Társaságunk, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás
nyújtásával, illetve a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a. 10 000 Ft + áfa összegű díjat számít fel, vagy
b. megtagadja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének igazolására szolgáló körülményeket a
kérelemhez csatoltan rögzítjük.
98. Ha megalapozott kétségeink vannak az Ön személyazonosságával kapcsolatban, további, az érintettség
megerősítéséhez szükséges információk megadását kérjük Öntől.